Privacy statement

 

Van Kind naar Sint, gevestigd in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.vankindnaarsint.nl
info@vankindnaarsint.nl
+31644858393

 

Marlies Martens en Hester van de Grift zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Van Kind naar Sint Zij zijn te bereiken via info@vankindnaarsint.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Kind naar Sint verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunnen wij je bestelling verwerken en je hier eventueel van op de hoogte houden.

Deze persoonsgegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vankindnaarsint.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Kind naar Sint verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Van Kind naar Sint analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Van Kind naar Sint volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Van Kind naar Sint verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Van Kind naar Sint neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Van Kind naar Sint) tussen zit. Van Kind naar Sint gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Jouw bestellingsgegevens wordt via een api naar Piqcer verstuurd. Dat is het fulfilmentprogramma dat onze partner (Scalabor) gebruikt om de boeken naar het juiste adres te verzenden. Met Scalabor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Kind naar Sint bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (categorie) facturen met persoonsgegevens > (reden) verplichtingen van belastingdienst > (bewaartermijn) 7 jaar.
 • (categorie) persoonsgegevens en contactgegevens > (reden) contact over je bestelling en marketing indien relevant > (bewaartermijn) 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Kind naar Sint verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Kind naar Sint blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Kind naar Sint gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Kind naar Sint en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vankindnaarsint.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Van Kind naar Sint wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Kind naar Sint neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vankindnaarsint.nl